Den iPad an der Schoul

Als staarke Complement zu de klasseschen Enseignementsmethoden zeechnen d'Technologien vun Apple ëmmer nees nei Weeër op fir ze léieren an z’ënnerriichten. An dat, ganz am Sënn vum jonke Mënsch, vun haut a vu muer.

De Lënster Lycée International School an d'Millermoaler Schull Eechternoach hunn eis hir Dieren opgemaach, an eis en interessanten Abléck an de ganz variéierten Asaz vum iPad an hiren Etablissementer ginn.

E grousse Merci adresséiere mir un den Educatiounsministère, awer ganz besonnesch och un d'Hären Tom Nober, Direkter vum Lënster Lycée, Ben Haas, Instituteur pour enfants à besoins spécifiques (I-EBS), a Pit Lengler, Enseignant a Responsabel IT an der Millermoaler Schull Eechternoach fir hier Temoignagen. E weidere Merci gëllt natierlech allen Enseignanten a Schüler déi sech mat Begeeschterung um Tournage vun dëse Videoen bedeelegt hunn.

Last but not least, Merci och eisem Partner EduTec Luxembourg fir déi flott Zesummenaarbecht a d'Ëmsetze vun dëse ganz gelongenen Andréck aus eise Schoulen a Lycéeën. 


D'Ekipp Educatioun Lineheart – zanter 30 Joer Apple Partner vum Enseignement zu Lëtzebuerg.

 

 

Kodéieren am Lënster Lycée International School

 

3D-Modelling an der Millermoaler Schull Eechternoach


Autres Actualités

Configuration des cookies

Cookies analytiques:
  • Cookies tiers à des fins de statistiques qui nous permettent de comprendre la façon dont les utilisateurs utilisent le site (nombre de visiteurs, pages populaires etc.) et nous aident à améliorer la structure et le contenu du site. Ces informations sont bien évidemment anonymes.
Cookies système:
  • Cookies essentiels pour faciliter l’utilisation du site, pour offrir des fonctionnalités qui demandent leur installation (par ex. formulaires) et également pour raccourcir le temps de réponse des pages et fonctions lors de visites récurrentes de l’internaute.