iPad Klassen an der Sainte-Anne

Virun 10 Joer goufen, ënnert dem Impuls vun 2 Proffen mat groussem Pionéiergeescht, d'iPad-Klassen an der Ecole Privée Sainte-Anne an d'Liewe geruff. Den Ettelbrécker Meederchers-Lycée zielt domat zu den éischte Schoulen am Lëtzebuerger Land déi d'Tabletten, als staarke Complément zu klasseschen Ënnerriichtungs-Methoden, an hiren schouleschen Alldag integréiert hunn.

De Projet ass iwwert d'Joren an enger eegener Dynamik gewuess. Haut ass d'Technologie an der St. Anne, aus ville verschidde Grënn, net méi ewech ze denken. An dat net just bei de Schülerinnen, mee och bei de Professeren.

Entdeckt an eisem Video-Temoignage, wéi den iPad zu Ettelbréck ganz nei Dieren an der Educatioun opgemaach huet, wat et mat de Super-Heroes op sech huet oder och nach wéi d'Tabletten zur Integratioun bäidroen !

Mir soen der Direktioun, de Proffen, besonnesch dem Alain Richartz an dem Daniel Muller, an och de Schülerinnen aus der Sainte-Anne e grousse Merci fir dës flott Andréck aus hirem Alldag an den iPad-Klassen. E weidere Merci gëllt och eisem Partner EduTec Luxembourg fir den Dréi vun dëse ganz gelongenen Biller.


D'Ekipp Educatioun Lineheart – zanter 30 Joer Apple Partner vum Enseignement zu Lëtzebuerg.

 

 

iPad Klassen an der Sainte-Anne zu Ettelbéck


Autres Actualités

Configuration des cookies

Cookies analytiques:
  • Cookies tiers à des fins de statistiques qui nous permettent de comprendre la façon dont les utilisateurs utilisent le site (nombre de visiteurs, pages populaires etc.) et nous aident à améliorer la structure et le contenu du site. Ces informations sont bien évidemment anonymes.
Cookies système:
  • Cookies essentiels pour faciliter l’utilisation du site, pour offrir des fonctionnalités qui demandent leur installation (par ex. formulaires) et également pour raccourcir le temps de réponse des pages et fonctions lors de visites récurrentes de l’internaute.