De neie 'Solutions by Lineheart' ass do !

- Jidderee ka kodéieren - ass net just e Sproch !

D’Kodéiere fërdert eng helle Wull u Fäegkeeten, déi schonns haut mee besonnesch muer am Alldag, ob berufflech oder privat, hir Wichtegkeet hunn. 

Wat jonk Mënschen sech éischter mat der Logik vum sougenannte ‘Computational Thinking’ befaassen, wat sech dat entspriechend Verständnis méi einfach opbaue léisst. 

Aus deene Gedankegäng eraus ass eis Broschüre 'Jidderee ka kodéieren' zestane komm. 

Mir wënschen eng schéin Entdeckung. Bei Froen stinn eis Spezialisten natierlech gären zur Verfügung.

Är Ekipp Lineheart Educatioun.

 

Lued Iech hei eis Broschüre erof !

Icon Broschüre 'Jidderee ka kodéieren' (1,5 Mio)

 


Dir hutt Froen ? Kontaktéiert eis Spezialisten fir d'Educatioun.

• per E-mail op education@lineheart.lu
• telefonesch um (+352) 44 68 44 - 1

 

 


Best-Practice : Coding am Lënster Lycée International School


Autres Actualités

Configuration des cookies

Cookies analytiques:
  • Cookies tiers à des fins de statistiques qui nous permettent de comprendre la façon dont les utilisateurs utilisent le site (nombre de visiteurs, pages populaires etc.) et nous aident à améliorer la structure et le contenu du site. Ces informations sont bien évidemment anonymes.
Cookies système:
  • Cookies essentiels pour faciliter l’utilisation du site, pour offrir des fonctionnalités qui demandent leur installation (par ex. formulaires) et également pour raccourcir le temps de réponse des pages et fonctions lors de visites récurrentes de l’internaute.